Запрошуємо подавати статті до п’ятого випуску «Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації»

Для участі в підготовці видання просимо до 15 жовтня 2013 року надіслати свої матеріали для публікації українською та англійською мовами, а також інформацію про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова і домашня адреси, телефони, e-mail) на адресу: oksana_lavryk@rambler.ru.

Публікація статей здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї повної чи неповної сторінки тексту – 25 гривень. Доктори наук публікації не оплачують.

Оплату поштовим переказом друку збірника і переказ коштів за публікації просимо надсилати за адресою: – Лаврик Оксана Василівна, вул. Клочківська, буд. 197-в, кв. 177, м. Харків, 61145. Контактний телефон: 099-058-80-18? 067-75-61-615 (Лаврик Оксана Василівна).

Просимо текст статті обсягом 6-9 повних сторінок надсилати у такому технічному оформленні:

Вимоги до набору:

·                    Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1.5. Параметри сторінки: береги зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.

·                    Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки.

·                    Прізвище автора, його ініціали та назва статті друкуються звичайним шрифтом. НЕ СЛІД РОБИТИ ВСІ БУКВИ ВЕЛИКИМИ.

·                    Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки лише ззовні відділяються пропусками.

·                    Між ініціалами та прізвищем слід робити нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

·                    Стаття має бути вичитана, не містити орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок.

Послідовність структурних елементів у статті:

1.      УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2.      Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3.      Місто, назва закладу, де працює автор, посада, назва кафедри або іншого структурного підрозділу. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

4.      Назва статті. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

5.      Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація») подаються українською, англійською і російською мовами. Обсяг кожної становить не менше 500 знаків. Перед кожною анотацією наводиться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідною мовою. До анотацій додаються ключові слова. Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал.

 

Варіант статті англійською мовою також повинен містити усі зазначені вище елементи!

Приклад оформлення початку статті:

УДК 070.19 (303.725.37)

І. Л. Михайлин

Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, професор кафедри журналістики філологічного факультету

Глобальний світ крізь оптику постіндустріального (інформаційного) суспільства в концепції Даніела Белла

Анотації

Розвиток в Україні комплексу наук, пов’язаних з напрямком соціальної комунікації неможливий без засвоєння надбань світової класики, до числа яких належить і праця Д. Белла «Прийдешнє постіндустріальне суспільство: Спроба соціального прогнозування» (1973). У західному світі вона давно стала бестселером, зокрема й через те, що більшість її прогнозів справдилися.

Сторінки не нумеруються.

•    Абзацний відступ – 0.6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tаb і знаків пропуску.

•         Текст вирівнюється за шириною.

• Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела й номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одною джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25-27], [4:25; 7:32-33; 12:16,25], [4; 7:12].

Вимоги до оформлення бібліографії:

•          Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом.

•          Бібліографічні джерела друкуються звичайним шрифтом за прізвищами авторів в алфавітному порядку. Кожне джерело подається з абзацу. Оформлення бібліографії друкується згідно з «Бюлетенем ВАК України», № 3 за 2008 р.

•          У списку літератури також повинні бути «свіжі» джерела, опубліковані протягом останніх 5 років.

Змістове оформлення статті ОБОВ’ЯЗКОВО має містити такі елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз досліджень, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена означена стаття;

в) формулювання цілей статті (постановка завдання);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, що мають відзначатися науковою значущістю, належним науковим рівнем й мати самостійний характер;

д) висновки й перспективи подальшого дослідження проблеми.

Дотримання всіх зазначених вимог ОБОВ’ЯЗКОВЕ!

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вище наведеним вимогам.

Чекаємо на Ваші матеріали і сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою, кафедра журналістики