Д. В. Фурсова. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика

 

Тертычный А. А. Аналитическая журналистика : учебное пособие для вузов / А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2010 . – 352 с.

 

Праця А. А. Тертичного, що вийшла в світ у Москві (Росія) у видавництві «Аспект Пресс», присвячена аналітичній журналістиці. Книга написана науковцем як навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Саме тому вона має специфічну структуру, орієнтовану на активного читача-учня.

Повний бібліографічний опис книги, наведений на початку цього матеріалу, а особливо його специфічний код, має відношення до Центральної Наукової  бібліотек Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, примірник якої й було використано.

Навчальний посібник орієнтовано в цілому на читача, який обмежений географічними рамками країн СНД, тобто він містить посилання на такі зарубіжні джерела різного характеру, які невідомі читачеві в даних межах.

Структура праці зумовлена її цілями, предметом та об’єктом. Слід зауважити, що ціллю праці А. А. Тертичного є висвітлення системи та, зокрема, новітня систематизація аналітичної журналістики. Об’єктом дослідження є теорія журналістики, тобто журналістська наука, предметом – аналітичні жанри журналістики практичної, їх виникнення, існування та характеристики. Автор у дослідженні використав як загальнонаукові, так і специфічні методики. Як методологічний, так і джерельний комплекс А. А. Тертичного заслуговує на увагу, він є повним, презентабельним для даної праці.

Серед методів, які можна виявити в науковця в цьому дослідженні, передусім слід загадати методи дедукції, індукції, опису, аналізу, порівняння. Також автор використав такі складні міждисциплінарні методи, як контент-аналіз, тощо.

Праця поділена на певні тематичні сегменти. Як уже було відзначено, у зв’язку з цілями, об’єктом, та предметом. Так, праця поділена та три масиви, присвячені різним аспектам вивчення аналітичних жанрів журналістики. Перший розділ присвячено суто аналітичній журналістиці як поняттю. Підрозділи пояснюють читачеві, які існують наразі в сучасній журналістиці аналітичні жанри. Подається їх повна характеристика, приклади тих чи інших жанрів, а також глибокий аналіз характеристик. Структурна організація аналітичних жанрів журналістики подана автором в окремому підрозділі. Тут наявний не тільки опис та аналіз, але й глибокий аналіз жанру через призму міждисциплінарних методів. Дається опис, аналіз та галузь використання аналітичної журналістики як типу творчості. Також описано її роль та вплив її в сучасних засобах масової інформації. Крім того, формат аналітичної журналістики також заслужив на увагу автора. Він окремо розглядається в специфічному підрозділі першого розділу праці.

Другий розділ праці А. А. Тертичного присвячено журналістській аналітиці як формату, так жанру в Росії. Автор підручника – росіянин, тож не дивним є той факт, що такий розділ поміщається в його посібнику. Автор розділив другий підрозділ на логічно обґрунтовані сегменти. Серед них першим розміщено в підручникові розділ про аналітичні жанри в російських засобах масової інформації.

Автор також розглянув аналітичну журналістику як політичний чинник – чинник упливу. Цьому присвячено окремий підрозділ другого розділу підручника. У цілому, до речі, цей структурний підрозділ займає найменшу кількість сторінок у підручнику.

Як професійна область, журналістські аналітичні жанри також всесторонньо, обґрунтовано та презентабельно. Цей розділ має досить великий об’єм, він покликаний навчати молоде покоління журналістів особливостям жанру, певним аспектам роботи з ним. Автор розкриває механізми праці з жанром, його особливості відносно створення та написання текстів.

Аналітична журналістика як ринок та середовище також отримали заслужене висвітлення в праці автора. Ця тема та дискусія в науковому середовищі щодо неї винесена в окремий підрозділ.

Третій розділ присвячено аналітичним способам відображення дійсності в журналістиці. Автор досліджує аналітичні прийоми розгляду новини (а засіб, як відомо, є повідомленням).

А. А. Тертичний викладає матеріал у справді навчальній перспективі. Подана автором інформація засвоюється досить легко, але потребує індивідуальних роздумів та висновків. Книжка складена як науковий та навчальний посібник, літературний стиль легкий у читанні та осмисленні.

Шкодить навчальному посібникові занадто подрібнена структура в подання матеріалу. Загалом існує стале уявлення, що добра структурованість – гарна підстава для засвоєння учнями навчальної дисципліни. Але виявляється. що коли ця структура занадто подрібнена, то це вже стає на перешкоді в опануванні предмета вивчення.

А. А. Тертичний як автор залишає великий простір для роздумів та висновків самого читача. На думку автора рецензії, саме такий конструктивний підхід має бути в автора підручника з дисципліни практичної, ужиткової.

Д. В. Фурсова

магістр (заочна форма навчання)